تبلیغات
پژوهش نگار پژوهش نگار - نگارش مقاله علمی
شنبه 8 آبان 1389

نگارش مقاله علمی

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    نوع مطلب :ابزاری/ روشی ،

راهنمای تهیه مقالات علمی – پژوهشی

ضوابط شکلی مقاله:

برای رعایت استاندارد شکلی مقاله، رعایت نكات زیر ضروری است:

مقالات از 20 تا 25 صفحه تایپ شده تجاوز نکند.

چکیده در حدود 150 تا 250 کلمه به زبان فارسی و نیز به زبان انگلیسی همراه مقاله باشد. خلاصه (چکیده) باید در یک صفحه مجزا نوشته شود و حاوی بیان کلی مسئله پژوهشی، یافته های عمده و نتیجه گیری کلی مقاله باشد. در انتهای چکیده، حداکثر 5 کلمه در مورد موضوع پژوهش، به عنوان واژگان کلیدی آورده شود.

تایپ: کلیه مقالات باید بصورت تایپ شده در محیط word باشد و تایپ تمام اجزای مقاله نظیر متن، جداول، نمونه ها، رفرنس ها و ... الزامی است.

جداول و نمودارها نیز باید هر یک در صفحه ای مجزا آورده شوند و با تقدم و تاخر عددی به همان ترتیبی که در متن ظهور می یابند، شماره گذاری شوند و عنوان و شرح کوتاهی از آن در ذیل جداول و نمودارها آورده شود.

هر مقاله باید دارای یک صفحه شناسنامه باشد که در آن عنوان دقیق به زبان فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی محقق، درجه علمی و محل کار دائمی وی و همکاران بطور کامل بیان شده باشد.

اجزای مقاله :

1ـ عنوان  

2ـ چكیده     

3ـ مقدمه     

4ـ مواد و روش ها       

5ـ نتایج و یافته ها    

بحث  

7ـ پی نوشت ها  / رفرنس دهی       

8- منابع و ماخذ                

9- چكیده به زبان انگلیسی  

1-   عنوان: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده، نویسندگان، درجه علمی و مدرك تحصیلی نویسندگان، محل انجام پژوهش( دانشگاه یا موسسه مربوطه)

2-   چكیده: چكیده به فارسی و انگلیسی كه در متن آن به اهداف و دامنه بحث، مواد و روش های بكار رفته، متدولوژی بكار رفته، خلاصه یافته ها و نتایج مهم اشاره شده باشد،

3-   مقدمه : شامل بیان مسئله و هدف آن با مروری بر بررسی های گذشته. موارد ذكر شده در مقدمه با عناوین جداگانه درج نمی شود بلكه بصورت تركیبی تحت عنوان مقدمه ذكر می شود. در واقع مقدمه مقاله بایستی بیانگر موارد زیر باشد :

  • اولا مقدمه بایستی ماهیت و دامنه مسئله مورد بحث را به سادگی و جامعیت لازم  نشان دهد.
  • مقدمه باید كلیاتی از متون مربوط به مسئله را برای آگاهی دادن به خوانندگان بیان نماید .
  • مناسب است بیان كننده روش بحث باشد و حتی الامكان دلیل انتخاب این روش خاص  مطرح گردد. 
  • خواسته اصلی بحث را گفته شود.

 4-   مواد و روش ها : شرح دقیق طرح تحقیق، مواد و روش ها، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری و روش های تحلیل آماری به كار گرفته شده به صورت عناوین فرعی مستقل و مجزا از هم

5-   یافته ها و نتایج : شرح كامل یافته های تحقیق با ارائه فرضیه ها و شرح مختصر وتحلیل آماری آنها در تائید یا رد آنها به همراه جداول مربوطه در صورت لزوم .

6-   بحث : شامل نكات مهم یافته ها، مقایسه آن با یافته های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترك و موارد اختلاف ، بیان كاربرد احتمالی یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای حاصل از یافته های تحقیق . در این بخش رعایت موارد زیر مناسب خواهد بود :

  • سعی كنید اصول، رابطه ها و تعمیم دادن هایی را كه نتایج نشان می دهند ارائه دهید در نظر داشته باشید بحث خوب آن است كه نتایج را بحث كند نه اینكه آنها را مجدداً تكرار كند.
  • هرگونه استثناء یا عدم ارتباط ( بین دو متغیر ) را ذكر نموده و نكات حل نشده را معلوم نمایید.
  • نشان دهید كه چطور نتایج و تفسیرهای شما مطابق( و یا مخالف ) كارهای منتشر شده قبلی است.
  • فواید نظریه پردازی كار خود و همچنین هرگونه كاربرد عملی آن را بحث كنید.
  • نتیجه های خود را هر قدر می توانید واضح بیان كنید و شواهد خود را برای هر نتیجه بطور خلاصه ذكر نمایید.                                                                       

7- رفرنس دهی / پی نوشت ها :

الف)در داخل متن مقاله، هنگامی که متنی بطور مستقیم و بدون دخل و تصرف از یک منبع نقل می شود، از نظام مؤلف – تاریخ – صفحه استفاده شود. برای مثال: (احمدی، 1378، ص 14) و یا (Atkinson, 1997. p18)

ب)در داخل متن مقاله، هنگامی که متن با تلخیص آورده می­شود، تنها از نظام "مؤلف – تاریخ" استفاده شود. برای مثال (احمدی، 1378) و یا (Atkinson, 1997)

ج)در صورت استفاده مکرر از یک منبع از همان، همان منبع و یا پیشین و ذکر صفحه استفاده شود.

در رفرنس دهی متون خارجی از Ibid یا op.cit استفاده به عمل آید.

د)در صورتی که در داخل متن از یک مؤلف، دو یا چند اثر رفرنس داده می شود که در یک سال همانند منتشر شده است، با حروف لاتین از یکدیگر متمایز و در کتابشناسی پایانی این تمایز بطور کامل با بیان مشخصات آثار روشن گردد. برای مثال اگر از (Atkinson, 1997) دو اثر متفاوت در یک سال چاپ شده باشد. 

می توان آنها را به شکل زیر از یکدیگر متمایز نمود:

(Atkinson, 1997a) و (Atkinson, 1997b)

هـ)برای بیان توضیحات بیشتر درباره یک واژه، یک بیان یا مطلب خاص و یا بیان معادل لاتین یک لغت از اعداد نوک دار استفاده شود(به ترتیب ظهور در متن با 1، 2، 3 و ...) و در پایان مقاله، قبل از ارائه کتابشناسی، بخش ویژه ای تحت عنوان پی نوشت ایجاد و به شرح واژه یا مطلب مورد نظر بپردازید. 

8-   منابع و مأخذ : ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود.

شیوه تنظیم فهرست منابع

       فهرست منابع معمولاً( بدون ذكر شماره) به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی مؤلفان تنظیم می شود، و برای هر منبع مشخصات مؤلف( یا مؤلفان)، تاریخ انتشار، عنوان و اطلاعات مربوط به انتشار اثر( شهر، كشور و نام ناشر) به دنبال هم قید می گردد. جدا سازی این اطلاعات با نقطه، و جداسازی اجزای مختلف هر یك از این اطلاعات با ویرگول صورت می گیرد.

     عنوان كتاب ها، مجله ها و ژورنال ها باید با حروف كج( ایتالیك) یا سیاه، و عنوان مقاله های مجله ها باید به گونه ساده( یعنی بدون هیچ نوع علامتی) نوشته شود. قالب كلی تنظیم اطلاعات مربوط به فهرست منابع به صورت زیر است.

كتاب: نام خانوادگی( نویسنده)، نام( نویسنده). سال نشر( داخل پرانتز). عنوان كتاب، جلد، مترجم. شماره چاپ، محل انتشار، ناشر.

مجله: نام خانوادگی( نویسنده)، نام( نویسنده). سال نشر( داخل پرانتز). عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره، دوره، صفحه.

چنانچه اثر فاقد نویسنده( مولف، ویرایشگر، گردآورنده و ...) باشد سازمان محل انتشار به جای نام نویسنده نوشته می شود.

مثال برای مراجعی كه در فهرست منابع می آید :

كتاب با یك نویسنده

هومن، حیدرعلی.( 1376). شناخت روش علمی در علوم رفتاری( پایه های پژوهش) چاپ سوم . تهران: نشر پارسا.

كتاب با دو نویسنده

افروز، غلامعلی و هومن، حیدرعلی. (1376). روش تهیه آزمون هوش( هوش آزمای تهران – استنفرد – بینه). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

كتاب با سه نویسنده

ونوس، داود، ابراهیمی، عبدالحمید، و روستا، احمد.( 1375). تحقیقات بازاریابی( نگرش كاربردی). تهران: سمت

توجه داشته باشید كه چنانچه یك اثر دارای سه تا پنج مؤلف باشد، در متن گزارش( و نیز در بخش منابع) برای نخستین بار كه به آن اثر اشاره می شود، باید نام تمامی نویسندگان ذكر شود. اما در اشارات بعدی( و نیز در مواردی كه یك اثر دارای شش نویسنده است) فقط نام نخستین نویسنده و به دنبال آن و همكاران( معادل. در انگلیسی) نوشته می شود.

نشر كتاب به وسیله نویسنده

هومن، حیدرعلی.( 1354). اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست. تهران: مؤلف

سازمان یا مؤسسه به منزله نویسنده

انجمن ریاضی ایران.( 1370 ). واژه نامه ریاضی و آمار: انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی. تهران: مركز نشر دانشگاهی.

ویراستار یا گردآورنده، به منزله نویسنده.

شفیع آبادی، عبدالله ( گردآورنده). (1374) . مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمائی و مشاوره. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

كتاب های ترجمه شده

ثرندایك، آر. ال. (1375). روان سنجی كاربردی (چاپ سوم)، ترجمه حیدرعلی هومن. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1982).

كتاب بدون ذكر نام ناشر و محل نشر

رواسانی، شاپور. (بدون ذكر تاریخ). دولت و حكومت در ایران. (بی جا) و (بی نام).

مقاله ای از یك مجله

هومن، حیدرعلی. (1366). بررسی مدل های علّی پیشرفت تحصیلی. نشریه علوم تربیتی، فصلنامه علمی و پژوهشی. دانشكده علوم تربیتی (دانشگاه تهران). سال دهم، شماره 2-1، صص 37 – 19.

مقاله ای از یك روزنامه

محقق كجیدی، محمد كاظم. (1375، 21 مهر). موانع ساختاری توسعه بخش كشاورزی. كیهان، ص 6

دائره المعارف و فرهنگ ها

مصاحب، غلامحسین (سرپرست). (1345)، دائره المعارف فارسی. تهران: فرانكلین.

رساله ها و پایان نامه ها

امیرپور امرائی، ساسان. (1370). تحلیل عاملی مقیاس تهران – استنفرد – بینه پایان نامه حصیلی كارشناسی ارشد (چاپ نشده). دانشگاه تهران.

مقاله های ترجمه شده

اورمه، كاتلین. (1354). توانائی، شخصیت، و پیشرفت تحصیلی در كودكان پیش دبستانی. (ترجمه حیدرعلی هومن). مجله روان شناسی. شماره 12، صص 237 – 227. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1975).

 نمونه لاتین:

- Atkinson, G.(1997) ''Social class and school knowledge,'' 14 ed. Chicago: Univ. of Chicago Press.