جمعه 28 مهر 1396

همراهی با اربعین حسینی

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    

اربعین
اربعین حسینی یعنی بیعت با همه خوبیها
اربعین یعنی سلام پیروزی را به ثارالله رساندن
اربعین یعنی حرکت بسوی مصلی عشق که هر گامت تسبیح و تحمید و تکبیر است
اربعین یعنی بیدار شدن از غفلت و بسوی دوست شتافتن
اربعین یعنی همنوا شدن با ندای الهی ارجعی
اربعین یعنی دیدن جماعت مشتاق برای لبیک یا حسین(ع)
اربعین یعنی آتشفشان خون حسین در رگهای حق جویان و حق طلبان