دوشنبه 26 تیر 1396

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    

در امر به معروف و نهی از منكر چند چیز شرط است:

1 - آن كه می‏خواهد امر و نهی كند، باید معروف (خوبی‏ها) و منكر (زشتی‏ها) را بداند. بنابر این كسی كه نمی‏داند فلان كار واجب است یا مستحب یا مباح، نمی‏تواند دیگران را امر به آن كار كند، یا اگر نمی‏داند فلان كار حرام است یا مكروه یا مباح نباید نهی كند.

2 - احتمال بدهد كه امر و نهی او تأثیر می‏كند.

3 - بداند كه معصیت كار بنا دارد دوباره كار زشت را انجام دهد. بنابر این اگر می‏داند دیگر آن كار را انجام نخواهد داد، لزومی ندارد امر یا نهی كند.

4 - در امر و نهی مفسده‏ای نباشد. پس اگر بداند یا گمان كند اگر امر یا نهی كند، ضرر جانی یا مالی یا آبرویی به او وارد می‏كنند، واجب نیست.
البته این شرط کلیت ندارد و وقتی که دین در خطر باشد حتی تقیه هم حرام است واگر ضرر جانی و مالی هم داشته باشد باید امر ونهی کرد.