پنجشنبه 30 بهمن 1393

عروسک های خیمه شب بازی آمریکا و اسراییل

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    

عروسک های خیمه شب بازی آمریکا و اسراییل ممکن است نخشان پاره شده باشد؟داعش111


داعش از آستین آمریکا بیرون آمده


و از ÷ستان اسراییل شیر خورده


و  دم روباه پیر دور گردن اوست

سران ارشد داعش چه کسانی هستند؟
 و جماعتی خرفت از اروپا و شیوخ عرب را به دنبال خود کشیده، وحالا هم قدری جفتک خارج از دستور ارباب عمو سام میزنداما با همه این یال و کوپال سیلی خور ملسی هم دارد .نمایش نظرات 1 تا 30