پنجشنبه 22 خرداد 1393

انتظار

   نگارش و انتخاب توسط: محمد هاشمی    


از طلوع رنگ رنگ انتظار
تا غروب لحظه های ماندگار
من نشستم کنج دیوار دلم
تا بیاید صاحب این روزگار